Menu

Zavlažovanie svojpomocne

Návrh závlahy svojpomocne

Tento článok popisuje akým spôsobom je možné navrhnúť jednoducho a rýchlo závlahu pre vašu záhradu. Aby závlahový systém pracoval spoľahlivo, je dôležitý správny výber kvalitných komponentov a samotný návrh (projekt) závlahy. V prípade nejasnosti nás môžete kontaktovať na info@rainpro.sk kde vám radi zodpovieme vaše otázky.

Prvý krok: Zdroj Vody

Ako zdroj vody môžeme použiť studňu, obecný vodovod alebo dažďovú vodu v nádrži s automatickým dopušťavaním, ktorá značne ušetrí vaše náklady.

Pri uvažovaní aký zdroj vody využiť sa zamyslite nad tým, akú veľkú plochu plánujete zavlažovať a koľko ste ochotný si mesačne priplatiť za faktúru za vodu. Pokiaľ nie je možná studňa, tak zvážte či je možné osadiť na pozemku zbernú nádrž na dažďovú vodu a dopúšťať obecnou len v prípade nedostatku zrážok.

Väčšina trávnikov potrebuje počas vegetačného obdobia 500–900 mm zrážok na m2. Tomuto požiadavku odpovedá týždenná závlahová dávka 25–40 litrov/m2.

U trávnikov po výseve (prvý mesiac) je potrebné udržiavať vlhkosť vegetačného substrátu každodennou závlahou v menších dávkach (5-7 l/m2 / deň). V ďalšom mesiaci je možné prejsť na systém 3 x za týždeň (7-10 l/m2).

Závlahový systém je vhodné doplniť aj senzorom zrážok aby nedošlo k jeho prelievaniu a teda aj k zbytočnej spotrebe vody.  

Výpočet prietoku vody vodného zdroja

Ak sme sa rozhodli že ideme do vlastného návrhu, v prvom korku sa povenujeme prietoku vody vášho vodného zdroja. Prietok vody sa vyjadruje v kubických metroch za hodinu (m3 / hod). Hodnotu vášho zdroja si môžete overiť sami.

výpočet prietok vody

Naplňte 10 litrovú nádobu vodou z kohútika alebo čerpadla a zmerajte ako dlho trvá naplnenie nádoby (v sekundách).

V prípade použitia obecnej vody meranie opakujte minimálne 3x keďže tlak sa môže počas dňa meniť.

Príklad: Ak máme napr. 10 l nádobu a naplní sa za 20 sekúnd, prietok je 30 l/min.

Tlak môžeme preveriť tlakomerom alebo odčítať údaje priamo z čerpadla.

Bežný zavlažovací systém potrebuje minimálny prietok 25 - 30 l pri tlaku nie min. 3 bar.

Druhý krok : Nákres

V prvom rade si musíte ujasniť, čo všetko chcete na vašej záhrade polievať. Najčastejšia požiadavka od zákazníkov prichádza pre závlahu záhrady ale po prvotných konzultáciách sa nároky na zavlažovanie rozšíria aj o predprípravu závlahy na budúci skleník, závlahu záhonov ale aj o vybudovanie hydrantov napríklad v blízkosti parkovania vášho auta, ktoré vám pomôžu pri jeho umývaní.

Rozmer pozemku

 • Načrtnite celkovú plochu vášho pozemku v mierke a udajte rozmery. Ideálne je plán zakresliť v mierke 1:100, kde 1 cm na pláne je 1 m v skutočnosti.

nákres závlaha plochy

 • Na obrázku vyznačte farebne zavlažované a nezavlažované plochy "sekcie" t.j spevnené plochy ako u chodníky, dom, bazén, altánok, terasu, trávnik, záhony, skleník, atď. Ako pomôcku môžeme použiť vzor od RainPro, ktorý si stiahnete tu.

nákres závlaha zameranie

 • V pláne pozemku rozdeľte plochu zavlažovania na oblasti (ideálne na štvorce, obdĺžniky).

nákres závlaha oblasti

 • V ďalšom kroku do plánu (napr. použitím kružidla) začneme zakresľovať jednotlivé postrekovače tak, aby došlo k pokrytiu celej plochy a voda striekala len tam, kam to potrebujeme. Pri rozložení postrekovačov sa odporúča rozmiestniť postrekovače "polomer k polomeru", čo znamená, že ak majú postrekovače polomer 7 metrov, ich rozstup by mal byť každých 7 metrov s odchýlkou maximálne +/- 10%.

nákres závlaha dostreky

 • Zaznačte si požadované dostreky a výseče pre jednotlivé postrekovače. Pre požadované dostreky a výseče vyberte rozstrekovače z katalógu. Údaje o dostreku a prietoku rozstrekovačov nájdete buď v popise produktu alebo v katalógu výrobcu.

katalóg závlaha

 • Pre každú navrhnutú sekciu A, B, C, ... F zrátajme celkový potrebný prietok (sčítame prietoky jednotlivých postrekovačov ) a porovnajme s výdatnosťou vášho zdroja. 

 • Existujú rôzne modely s rôznymi tvarmi zavlažovacej výseče a dĺžkami dostreku. Pre jednoduché tvary zavlažovacích plôch je vhodné použiť rozstrekovač s pevnou výsečou. Pre nepravidelné tvary a uhly volte regulovateľné rozstrekovače pri ktorých si vieme uhol striekania nastaviť od 0 do 360 stupňov. Postrekovače rozdelíme do jednotlivých sekcií tak, aby spotreba na jednej vetve nepresiahla výdatnosť zdroja, ktorý sme si vypočítali v prvom kroku a teda aby zavlažovalo súčasne len toľko trysiek, koľko možno zo zdroja v jednej chvíli napájať. Nezabudnite na pravidlo že do jednej vetvy zapojíme iba postrekovače rovnakého typu a teda nemixujeme rotačné postrekovače so statickými !

Zdroj vody

Na obrázku zaznačte zdroj vody odkiaľ bude zavlažovací systém čerpať vodu. Taktiež uveďte typ zdroja či sa jedná o studňu, vodovod alebo iný zdroj. Do poznámky si poznačíme vypočítanú výdatnosť zdroja v l/min a tlak v baroch z predchádzajúceho kroku. V prípade použitia už existujúceho čerpadla si overte typ, maximálny výkon a tlakovú výšku.

Prevýšenia na pozemku

Pokiaľ je váš pozemok svahovitý, zapíšte do jednotlivých plôch približné výškové kóty. Tu odporúčame zvoliť pre návrh odborníka, ktorý tieto výškové straty zaráta. Pri rovinatých pozemkoch tieto straty tlaku nevznikajú.

Správne zapojenie postrekovačov jednej sekcie

správne zapojenie postrekovačov

Nesprávne zapojenie postrekovačov jednej sekcie

nesprávne zapojenie postrekovačov

Osadenie hadíc a postrekovačov

Pred samotným výkopom si naznačíme jednotlivé miesta výkopu, môžeme použiť značkovací spray a miesta osadenia postrekovačov podľa plánu napríklad značkovacími vlajkami. Vykop vykonávame na šírku min 20 cm pre jednu vetvu. Hadicu pre hlavné vetvy závlahy vedieme v zemi na miesta určenia, kde sa napojíme na postrekovače. Postrekovače pripojíme pomocou Swing Pipe (FLEX) hadice, ktorá ja na to určená. Hadice sa osadzujú do hĺbky okolo 25 – 30 cm a spájame spojkami.

Prívod pre kvapkovú závlahu vedieme v zemi podobným spôsobom na miesta určenia, kde sa napojíme na kvapkovú hadicu, ktorú ďalej vedieme po povrchu medzi rastlinami. Kvapková závlaha a mikrozávlaha sa rozvádza v kombinácii ½" hadice s ¼" hadičkami, odkvapkávačmi a mikrorozprašovačmi.

Ostatné komponenty

Na záver zakreslite umiestnenie ovládacej jednotkysenzora zrážok. Taktiež nezabudnite zaznačiť umiestnenie šachty pre ventily a miesto napojenia na sieť 220V. Ideálne je osadiť šachtu na nenápadné miesto napríklad na okraj zavlažovanej plochy.

Tretí krok : Straty tlaku a prietoky

V závislosti od dĺžky rúrok v jednotlivých vetvách dochádza k poklesu tlaku a preto pri výpočte na to nesmieme zabúdať. Je nutné použiť rúrky vhodného priemeru a to tak aby mohli trysky fungovať správne. Jednoducho povedané tlak na prvom postrekovači vo vetve nesmie presahovať maximálnu povolenú hodnotu postrekovača a na konci vetvy musí byť tlak stále dostatočný pre správnu funkciu posledného postrekovača. Tieto tlakové údaje nájdete v katalógu každého výrobcu postrekovačov.

Všeobecná tabuľka straty tlaku v závislosti od priemeru pri 10m

tabulka

Pri návrhu vetvy je potrebné dbať aj na dostatočný prietok a to tak aby súčet potrebných prietokov postrekovačov nebol viac ako je maximálny prietok celej vetvy, ktorý je závislý od priemeru použitej hadice.

Príklad: Ak použijeme rúrku s priemerom 25 mm, pri prietoku vody 30 l/min musíme na každých 10 metrov dĺžky odpočítať 0,21 bar.

Štvrtý krok: Súpis komponentov

V závislosti od požadovaného tlaku a prietoku závlahového systému volíme aj potrebné komponenty. Komponenty si spíšeme do tabuľky pre lepšiu orientáciu a prehľad potrebného počtu jednotlivých vetiev.

Spojky a tvarovky

Tvarovky sa využívajú pre spájanie, redukcie hadíc a napájanie trysiek. Rozlišujeme tvarovky s vonkajším a vnútorným závitom. Ďalší dôležitý parameter pri výbere sú priemer a max pracovný tlak, ktorý tvarovka zvládne. Komponenty volíme tak aby navzájom do seba zapadali. (t.j správna kombinácia vonkajších a v vnútorných závitov)

V prípade potreby dopravy pitnej vody sa používajú na to určené tvarovky označené modrou farbou.

Hadice a kvapkače

Hadice LDPE Low-density polyethylene (LDPE) z polyetylénu s nízkou hustotou a hadice HDPE High-density polyethylene (HDPE) z polyetylénu s vysokou hustotou sú určené pre dopravu kvapalín. Tieto hadice sú vhodné ako hlavné rozvody zavlažovacích systémov.

Najčastejšie používané priemery pre rozvody zavlažovacích systémov sú 32 a 25 mm.
Ideálny pomocník pri inštalácií týchto hadíc závlahového systému sú nožnice na rezanie LDPE a HDPE hadíc a rúr do priemeru 42 mm.

Druhú skupinu hadíc tvoria hadice menšieho priemeru s pravidelnými otvormi, ktoré majú využitie pre vetvy kapôčkovej závlahy resp. micro závlahu.
Princíp spočíva v pomalom privádzaniu vody k rastlinám, resp. k ich koreňovému systému vo veľmi malých dávkach – po kvapkách.

K najdôležitejším prvkom kvapkovej závlahy patria kvapkače, ktoré presne dávkujú vodu k rastlinám. Prietoky vody sa pohybujú v rozmedzí 2 až 10 l/h.

Postrekovače

Rozdeľujú sa do troch základných kategórií

 • úderové majú využitie hlavne v poľnohospodárstve
 • rotačné sa používajú na zavlažovanie väčších plôch nerovnomerného tvaru
 • statické sú vhodné na rovnomerné tvary zavlažovaných plôch menších rozmerov

Pre závlahu vašej záhrady využijete hlavne statické a rotačné postrekovače. Pri výbere sledujeme uhol striekania , pracovný tlak, prietok , dostrek a dbáme na to aby bola vetva pre danú sekciu dostatočne nadimenzovaná a zvládla všetky postrekovače , teda mala dostatočný tlak a prietok .

TIP: Vyberajte postrekovače s možnosťou nastavenia výseče postrekovania aj dostreku. Tým sa doladia nepresností vašich výpočtov.

Hydrant a šachty

V závislosti od počtu potrebných zavlažovacích vetiev a okruhov pre hydranty volíme správnu veľkosť šachty, ktorú zvyčajne osadzujeme na okraj zavlažovacej plochy. Jednoducho povedané veľkosť šachty je uvádzaná množstvom ventilov ktoré je možné do nej osadiť.

Pre pohodlné napojenie záhradných hadíc sa používajú takzvané hydranty ktoré sú nenápadné zapustené v teréne na okraji zavlažovacích a parkovacích plôch. Pri malých záhradách sú najčastejšie napájané hadicou priemeru 25 mm.

Riadiaca jednotka, ventily a filter

Riadiace jednotky pre riadenie ventilov volíme podľa nasledujúcich kritérií

 • Počet ventilov resp. vetiev ktoré chceme ovládať
 • Napätie s ktorým budú ovládané naše ventily (9V – 24V)
 • Umiestnenie riadiacej jednotky či pôjde o exteriér alebo interiér
 • Úroveň komfortu akou riadiacu jednotku plánujeme ovládať (Bluetooth -mobilný telefón , ovládanie z internetu alebo ovládanie iba tlačidlami a displejom)
 • Maximálny počet programov , ktoré si vieme nastaviť
 • Spôsob napájania riadiacej jednotky (batéria alebo elektrická sieť)

Riadiace jednotky s pravidla pripájame k elektrickým ventilom pomocou káblu na to určeného. (napr. kábel pre zavlažovanie 7x0,8 Max.50V) Počet žíl rátame od počtu ventilov, ktoré plánujeme ovládať.

Závlahové ventily rozdeľujeme do dvoch základných kategórií

 • s ovládaním prietoku
 • bez ovládania prietoku

Pre bežnú záhradu nám budú postačovať ventily bez ovládania prietoku. Pri výbere nezabudnite na pracovné napätie, ktoré musí byť v súlade s riadiacou jednotkou.

V prípade použitia studne je vhodné do systému osadiť za čerpadlo filter, ktorý nám zamedzí upchatiu trysiek.
Na našej stránke www.rainpro.sk si môžete objednať aj predkonfigurované šachty so zapojenými ventilmi, s pripojeným programátorom a senzorom zrážok, ktoré sú pripravené rovno na osadenie a teda vám ostáva už iba jednoduché zapojenie hadíc a postrekovačov.

Piaty krok : Údržba závlahového systému

Hadice sa osadzujú do hĺbky okolo 25 – 30 cm. Z tohto dôvodu je potrebné na jeseň vykonať základnú údržbu, ktorá spočíva vo vyfúknutí zbytkovej vody zo systému aby nedošlo k jeho poškodeniu. Prefúknutie sa s pravidla robí kompresorom s dostatočným výkonom od 400 l\ min pri tlaku okolo 3 bar.

Pre tento účel je vhodné umiestniť pred šachtu (do šachty) ventil cez ktorý sa pohodlne napojíme na systém pre účely prefúknutia závlahy.

Počas zimnej sezóny je vhodné nastaviť program, ktorý nám raz za deň zopne ventily naprázdno aby sme predišli ich nefunkčnosti na začiatku sezóny. Ventily môžeme v šachte zaizolovať tkaninou aby sme zmiernili silné mrazy.

Ako posledný krok je vhodné prečistiť filter, ktorý sa nachádza na vstupe závlahového systému.

V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať na info@rainpro.sk.

Odborník odporúča

Pre jednoduchosť montáže vám odporúčame použiť modulárny zavlažovací systém Plug&Irrigate od RAINPRO. Ide o jednoduché riešenie pre inštalatérov závlahových systémov ale aj pre montáž závlahy svojpomocne.
Modulárny závlahový systém sa skladá z tzv. modulov, ktoré boli predkonfigurované profesionálmi na základe dlhoročných skúsenosti.

Použitie modulov uľahčuje realizáciu a dizajn závlahového systému. Samotné moduly sú zložené s vysokokvalitných spoľahlivých komponentov od popredných výrobcov ako sú Hunter, Rain, Irritec a RainBird.Pomocou predkonfigurovaných modulov môžete profesionálne zavlažovanie záhrady či skleníku zvládnuť veľmi jednoducho a rýchlo. Štandardizované moduly Plug&Irrigate zvyšujú spoľahlivosť zavlažovacieho systému a uľahčujú prípadné riešenie a identifikovanie problémov v budúcnosti. Označenie modulov uľahčuje výmenu poškodených častí závlahového systému a znižuje počet položiek pri súpise komponentov v dizajne čím taktiež urýchľuje vypracovávanie cenových ponúk.Nespornou výhodou modulov Plug&Irrigate je dostupnosť modulov skladom a rýchle dodanie. Balenie modulu obsahuje dokumentáciu s detailným popisom inštalácie a technické údaje.

S modulmi Plug&Irrigate nepotrebujete byt profesionál aby ste si závlahu zrealizovali svojpomocne jednoducho a za podstatne menej nákladov.

 

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať